درخواست مشاوره برای دوره SAFe مالک محصول/ مدیر محصول و آمادگی آزمون ®SPO/SPM

شماره همراه به صورت 9121111111

(بدون صفر)

وارد شود.