# کد دوره منتور(ها) نوع برگزاری روز و ساعت تاریخ شروع ظرفیت باقی مانده وضعیت ثبت نام
1 ED04GAU0123 مهدی معین
محمد نفریه
هادی اسکندر
امیرحسین ریاحی
آنلاین پنجشنبه 14:00 - 18:00
جمعه 10:00 - 14:00
1401/7/21 30 نفر ثبت‌نام